İngilizce Kısaltmalar - Abbreviations

Examples of common Business & Finance Abbreviations in English:İngilizce Yaygın İşletme ve Finans kısaltmaları

Assoc. = Association : Ortaklık

Corp. = Corporation  :Şirket-Kurum

Inc. = Incorporated :Anonim Şirketi

Ltd. = Limited :Limited

BKPR = Bookkeeper :Muhasebeci

LET = Leaving Early Today: Bugün erken ayrılmak

FTE = Full-time Employee:Tam Zamanlı İşçi

OTP = On The Phone : Telefonda

WOM = Word of Mouth : Ağızdan Ağıza

IAM = In A Meeting : Toplantıda

PTE = Part-time Employee : Yarı Zamanlı İşçi

NRN = No Reply Necessary: Yanıt gerekli değil

WIIFM = What’s In It For Me : Bundan benim çıkarım ne

WFH = Work From Home : Evden çalışma

HQ = Headquarters : Genel merkez

LLC = Limited Liability Corp. Sınırlı Sorumlu Şirket

Examples of Marketing & Sales Acronyms : Pazarlama ve satış Kısaltma Örnekleri

B2B = Business to Business : Kurumlar Arası

B2C = Business to Customer :Fabrikadan Halka

BR = Bounce Rate : Çıkma Oranı

CMS = Content Management System : İçerik Yönetim Sistemi

CPC = Cost Per Click: Tıklama Başına Maliyet

CTA = Call to Action : Eylem Çağrısı

CTR = Click Through Rate : Tıklama Oranı

CR = Conversion Rate : Dönüşüm Oranı

DM = Direct Message : Özel Mesaj

SEO = Search Engine Optimization : Arama Motoru Optimizasyonu

SM = Social Media : Sosyal Medya

SWOT = Streng, Weekness, Opportunity, Threat :güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler

CX = Customer Experience : Müşteri Deneyimi

FB = Facebook : Facebook

POS = Point of Sale : Satış Noktası

PV = Page Views : Sayfa Görüntüleme

RTD = Real Time Data : Eş Zamanlı Veri

SEM = Search Engine Marketing : Arama Motoru Pazarlama

SMM = Social Media Marketing : Sosyal Medya Pazarlama

SMS = Short Message Service : Kısa Mesaj Servisi

Medical Abbreviations : Tıbbi Kısaltmalar

a.c. = Before meals : Yemekten Önce

a/g ratio = Albumin to globulin ratio. Albümin / globulin oranı

b.i.d. = Twice Daily : Günde 2 kez

bld = Blood : Kan

BP = Blood Pressure : Kan Basıncı

C/O = Complaint of ‘den şikayetçi

ETOH = Alcohol : Alkol

ECT = Electro Conclusive Therapy : Elektroşok tedavisi

g = gram : Gram

GvHD = Graft vs. Host Disease : Graft Versus Host Hastalığı

gtt = Drops : Damla

h.s. = At bedtime : Yatmadan önce

HA = Headache  : Baş Ağrısı

ICU = Intensive Care Unit : Yoğun Bakım Ünitesi

in vitro = In the laboratory : Laboratuvarda

in vivo = In the body : Vücutta

IU = International Units : Uluslararası Birimler

JT = Joint : Artikülasyon

LBP = Low Back Pain : Bel Ağrısı

mg = Milligrams : Miligram

ml = Milliliters : Mililitre

M/H = Medical History : Tıbbi Geçmiş

MVP = Mitral Valve Prolapse : Mitral Kapak Prolapsusu

N/V = Nausea or Vomiting : Bulantı ya da Kusma

NCP = Nursing Care Plan : Hemşire Bakım Planı

npo = Nothing by mouth : Ağızdan Beslenememe Durumu

NSR = Normal sinus rhythm of the heart : Kalbin Normal Sinüs Ritmi

O.D. = Right eye : Sağ Göz

O.S. = Left eye : Sol Göz

O.U. = Both eyes : Her iki Göz

P = Pulse : Nabız

p.o. = By mouth : Ağız Yoluyla

p.r.n. = As needed : Gerektiğinde

PD = Progressive disease : İlerleyen Hastalık

PT = Physical therapy : Fizik Tedavi

q.d. = Each day : Her gün

q2h = Every 2 hours : Her 2 saatte

qAM = Each morning : Her sabah

qhs = At each bedtime : Yatmadan önce

qod = Every other day : İki günde bir

qPM = Each evening : Her Akşam

s/p = Status post : Durum Takibi

SOB = Shortness of Breath : Nefes Darlığı

T = Temperature : Ateş

tab = Tablet : Tablet

Wt = Weight : Kilo

Title Abbreviations : Unvan Kısaltmaları

P = President : Başkan

VP = Vice President : Başkan Yardımcısı

SVP = Senior Vice President : Kıdemli Başkan Yardımcısı

EVP = Executive Vice President : Başkan Vekili

CMO = Chief Marketing Officer : Pazarlama Kurulu Başkanı

CFO = Chief Financial Officer : Finans Direktörü

CEO = Chief Executive Officer : İcra Kurulu Başkanı

PA = Personal Assistant : Kişisel Asistan

Dpt. = Department :  Departman

Gov. = Government : Hüküment

Mgmt. = Management : Yönetim

Pol. = Politics : Siyasi

Capt. = Captain : Yüzbaşı

Col. = Colonel : Albay

Dr. = Doctor : Doktor

Gen. = General : General

Lt. = Lieutenant : Teğmen

MD = Medical Doctor : Tıbbi Doktoru

Mr. = Mister : Bay

Prof. = Professor : Profesör

RN = Registered Nurse : Lisanslı Hemşire

St. = Saint : Aziz

Sgt. = Sergeant  : Çavuş

Sr. = Senior : Kıdemli

Note Taking/ Writing Abbreviations : Not Alma Teknikleri Kısaltmaları

Etc. = And more : ve dahası

E.g. = For example : Örneğin

I.e. = For example : Örneğin

W/= With : Birlikte

W/O = Without : olmadan

B/c = Because : Çünkü

B/4 = Before : Önce

Ea. = Each : Her

Fr. = From : ‘den

S/t = Something : Bir şey

Gen. = Generally : Genelde

E/o = Either/ or : Ya -  ya da

Max = Maximum : En fazla

Min = Minimum : En az

Diff = Difference : Fark

Approx = Approximately : Yaklaşık

Cf = Compared to : e kıyasla

V.= Very : Çok

Vs. = Against  : karşı

K = thousand : Bin

Subj. = Subject : Özne-Konu

Int’l = International : Uluslararası

<= Less than : Daha az

>= Greater than Daha Büyük

& = And : Ve

@ = At : De örnek @home Evde

Time Abbreviations : Zaman  Kısaltmaları

AM = Ante Meridiem (before noon) Öğleden Önce

PM = Post Meridiem (afternoon) : Öğleden Sonra

AD = After the Year 0 : Milattan Sonra

BC = Before the Year 0: Milattan Önce

hr = Hour : Saat

min = Minute : Dakika

sec = Second : Saniye

Postal Terms & Direction Terms : Posta ve Yön Terimleri

Apt. = Apartment : Apartman

Ave. = Avenue : Cadde

Ct. = Court : Mahkeme

Dr. = Drive : Sürmek

Hwy. = Highway : Otoban

Ln. = Lane : Şerit

Mt. = Mountain/ Mount : Dağ

Rd. = Road : Yol

St. = Street : Sokak

Ste. = Suite : Yerleşim Yeri

N = North : Kuzey

S = South : Güney

E = East : Doğu

W = West : Batı

Measurement Abbreviations – Ölçü  Kısaltmaları

Gal. = Gallon : Galon

Lb. = Pounds : Sterlin

Pt. = Pints : Pint

Qt. = Quarts : Çeyrek

G = Gram : Gram

Kg = Kilogram : Kilogram

Cm = Centimeter : Santimetre

M = Meter : Metre

ft.= foot :Adım

in.= inch : İnç

mi.= mile : mil

mph. = miles per hour Saatlik mil

mg.= milligram : Miligram

mm = milimeter : Milimetre

no.= number :Numara

oz = ounce : Ons

sq = square : Kare

vol. = volume : Ses

State Abbreviations : Eyalet Kısaltmaları

Calif. = California : Kaliforniya

Colo. = Colorado : Kolarado

D.C. = District of Columbia : Columbia Bölgesi

Ga. = Georgia :

Ind. = Indiana :

Mich. = Michigan

Mont. = Montana

N.M. = New Mexico

N.J. = New Jersey

N.Y. = New York

S.C. = South Carolina Güney Carolina

English Teaching Abbreviations : İngilizce Öğretimi Kısaltmaları

BC:  British Council :  İngiliz Konseyi

BE: Business English : İş İngilizcesi

BVT:  Bilingual Vocational Training : İkidilli Meslek Eğitimi

CALI:  Computer Assisted Language Instruction : Bilgisayar Destekli Dil Eğitimi

CALL:  Computer Assisted Language Learning : Bilgisayar Destekli Dil Öğrenimi

CanE:  Canadian English : Kanada İngilizcesi

EAP:  English for Academic Purposes : Akademik Amaçlı İngilizce

EFL: English as a Foreign Language : Yabancı Dil Olarak İngilizce

EGP: English for General Purposes : Genel Amaçlı İngilizce

EIP: English as an International Language Programme : Uluslararası Dil Programı olarak İngilizce

EL: English Learner : İngilizce Öğrenen

ELD: English Language Development : İngilizce Dil Geliştirme

ELL: English Language and Literature: İngiliz Dili ve Edebiyatı

ELT: English Language Teaching : İngilizce Dili Öğretimi – İngilizce Öğretmenliği

ERIC: Educational Resources Information Center : Eğitim Kaynakları Bilgi Merkezi

ESL: English as a Second Language : İkinci bir dil olarak İngilizce

ESLP: English as a Second Language Programme : İkinci Dil Programı olarak İngilizce

ESOL: English for Speakers of Other Languages : Diğer Dilleri Konuşanlar için İngilizce

IEP: Intensive English Programme (usually university programmes) Yoğun İngilizce Programı (genellikle üniversite programları

NEP: Non-English Proficient : İngilizcesi Yeterli Olmayan

NES: Non-English Speaking : İngilizce Konuşamayan

NNEST: Non-Native English Speaking Teacher : Anadili İngilizce Olmayan Konuşma Öğretmeni

OE: Old English : Eski İngilizce

OED: Oxford English Dictionary : Oxford İngilizce Sözlüğü

SAE: Standard American English : Standart Amerikan İngilizcesi

SAP: Student Assistance Program : Öğrenci Destek Programı

SLL: Second Language Learner : İkinci Dil Öğrencisi

TEFLA: Teaching English as a Foreign Language to Adults : Yetişkinlere Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğretimi

TEIL: Teaching English as an International Language : Uluslararası Dil Olarak İngilizce Öğretimi

TESL: Teaching English as a Second Language : İkinci Dil Olarak İngilizce Öğretimi

TYLE: (Teaching) Young Learners English :  Genç Öğrenciler için İngilizce Öğretimi

VESL: Vocational English as a Second Language : İkinci Dil Olarak Mesleki İngilizce

Internet Acronyms & Text Abbreviations : İnternet Kısaltmaları ve Metin Kısaltmaları

SMH = Shaking my head : Anladım.

BRB = Be right back  : Hemen döneceğim

IMO = In my opinion : Bana göre

CYA = Cover Your A** or See Ya : Arkanı kolla - Görüşürüz

DIKY = Do I Know You? : Seni tanıyor muyum?

IDK / IDKE = I Don’t Know / I Don’t Know Either : Seni tanımıyorum – Ben de seni tanımıyorum.

ILY = I Love You : Seni Seviyorum

HBU = How About You? : Sen nasılsın?

LMAO = Laughing My A** Off :Bi tarafımla güldüm – Çok güldüm anlamında

ROFL = Rolling on the Floor Laughing  : Gülmekten yere yatma anlamında çok gülme

LOL= Laughing Out Loud : Sesli Güldüm anlamında bir gülme

LMK = Let Me Know : Beni bilgilendir.

NVM = Nevermind : Boşver

OFC = Of Course : Elbette

PNL = Peace and Love  : Barış ve Sevgi

SNMP = So Not My Problem : Öyleyse benim sorunum değil

STFU = Shut the F*** Up : Kapat lanet olası çeneni

TAY = Thinking About You : Seni düşünüyorum.

TBH = To Be Honest : Dürüst olmak gerekirse.

TTP = To the Point : Diyeceğim şey şu ki

QAP = Quick as Possible : Olabildiğince Hızlı

YGTI = You Get the Idea : Kaptın bu işi

AMA = Ask Me Anything : Bana her şeyi sorabilirsin

DAE = Does Anyone Else? Başka isteyen-kimse var mı?

ELI5 = Explain Like I’m 5 : Çocuğa anlatır gibi anlat

TIL = Today I Learned .: Bugün öğrendiğim

FTFY = Fixed That For You : Senin için hallettim

BAE = Babe or Before Anyone Else :  Bebeğim ya da Herkesden önce

Facepalm = Seriously? : Ciddi misin?

HIFW = How I Feel/Felt When -düğümde Nasıl hissediyordum.

MFW/MRW = My Face When / My Reaction When  bir şey görünce yüzüm- tepkim

ICYMI = In Case You Missed It : Belki kaçırmışsındır

JSYK = Just So You Know :  Bil diye söylüyorum

Lulz = Laughs : Hehehehaha-

IRL = In Real Life : Gerçek hayatta

MIRL = Me in Real Life : Ben gerçek hayatta

PAW = Parents Are Watching  : Ailem izliyor

QFT = Quoted for Truth : Gerçek olaydan alıntılandı

TBT = Throwback Thursday  : Hey gidi günler-  Geçmişi hatırlamak için bir etiket

TL;DR = Too Long; Didn’t  : Çok uzundu okumadım

YMMV = Your Mileage May Vary  :  Kişiden kişye göre değişebilir.

YOLO = You Only Live Once  : Sadece bir kere yaşarsın

DOKY = Do I Know You? : Seni tanıyor muyum

Noob = Newbie  : Çaylak - Acemi

NSFW = Not Safe For Work : Rahatsız edici içerik

WTF =   What The Fuck  : Lanet olsun

XOXO = Öpüldün

BTW = By the Way : Aklıma gelmişken – Bu arada

ASAP = As Possible As Soon : Olabildiğince Çabuk