PRONOUNS : ZAMİRLER

 Kişi, soru, belirsizlik ve gösterme kavramı taşıyarak adın yerine kullanılan sözcüklere "zamir" denir.

 

a)      Subject Pronouns : KİŞİ ZAMİRLERİ

I

You

We

They

He

She

It

Ben

Sen/siz

biz

onlar

O (erkek)

O (kadın)

O canlı cansız varlıklar

 

                                                                                          b)        Object Pronouns-Nesne Zamirleri

I

You

We

They

He erkek

She kadın

It canlı cansız

me

you

us

them

him

her

its

Beni-Bana

Seni-sana

Bizi-bize

Onları-Onlara

Onu-Ona

Onu-Ona

Onu-Ona

 

She has the most money among us.

O aramızdaki en çok paraya sahip olandır

He is the best player in the team.

O takımdaki en iyi oyuncudur

It is the biggest city in Turkey.

Türkiye’deki en büyük şehirdir

I will go tomorrow 

Yarın gideceğim

You will come work at 7 o’clock sharp

işe tam 7de geleceksin

We are going to crash

Çarpacağız

They ate fish at dinner yesterday 

Onlar dün akşam yemeğinde balık yediler

 

b)      Demonstrative Pronouns : İŞARET ZAMİRLERİ

this

that

these

Those

bu

şu yada o

Bunlar

Şunlar yada onlar

 

 • ·         This ve that tekil, these ve those çoğuldur. Genellikle elimizin erişebileceği şeyleri gösterirken this ve these, erişemeyeceği şeyleri gösterirken that ve those kullanılır

This is a famous book.

Bu ünlü bir kitap.

These are famous books.

Bunlar ünlü kitaplar.

Those people who would like to go on the trip should put their names on the list.

Geziye katılmak isteyenlerin adlarını listeye yazmaları gerekmektedir.

That is a list of rules.

Şu, kurallar listesidir.

-          this, bir fikri ya da bir durumu anlatmak için de kullanılabilir

She hadn’t done her homework. This made the teacher angry.

Ev ödevini yapmamıştı. Bu da öğretmeni kızdırdı.

-          That, karşılaştırma cümlelerinde sık sık gösterme zamiri olarak kullanılır:

Their house was much more comfortable than that of ours.

Onların evi bizimkinden çok daha konforluydu.

 

c)    Possessive Pronouns : İYELİK ZAMİRLERİ

mine

yours

his

hers

ours

yours

theirs

Benimki

seninki

Onunki (erkek)

Onunki

(bayan)

bizimki

Sizinki

onlarinki

 

Whose book is this? It's my book.

Bu kitap kimin? Benim kitabım

Are these your books? They are ours

Bu kitaplar sizin mi? Onlar bizimki

 

                                                                                      d)    İnterrogative Pronouns : SORU ZAMİRLERİ

What?

Ne?

Whom?

Kime/kimi?

when?

Ne zman?

From Whom?

Kimden?

Where?

Nerede?

With whom?

Kiminle?

Who?

Kim?

Whose?

Kimin?

Which?

Hangi?

How?

Nasıl?

Why?

Neden?

How many?

Kaç tane?

How much?

Ne kadar?

How long?

Ne kadar süre?

How far ?

Ne kadar uzak?

Whoever?

Her kim?

Whatever ?

Her ne ?

Whichever ?

Hangi birini?

 

 

e)    Indefinite Pronouns : BELGİSİZ  ZAMİRLER

 • Kişiler için

someone

birisi

somebody

birisi

anyone

kimse

anybody

kimse

one

biri

nobody

Kimse / hiç kimse

everyone

herkes

everybody

herkes

 • Nesneler için

something

Birşey

nothing

Hiç birşey

anything

Birşey

everything

Herşey

 • Yerler için

somewhere

bir yerde

nowhere

hiçbir yerde

anywhere

herhangi bir yere

everywhere

her yerde

 

 • -one ve – body ile biten sözcükler insanlar için kullanılır , - thing ile biten sözcükler cansız varlıklar için kullanılır,

Everybody needs love

Herkes aşka ihtiyaç duyar

I think something is wrong with him.

Sanırım onunla ilgili birşey yanlış.

 

 • Some ve any'nin kullanımıyla ilgili kurallar someone, anybody, something,. Gibi sozcukler icin de gecerlidir.

We need someone/somebody to help us. (affirmative)

Bize yardım edecek birine ihtiyacımız var (olumlu cümle)

Does anybody/anyone here speak French? (interrogative)

Fransızca konuşabilen biri varmı burda?(soru cümlesi)

She doesn't want anyone/anybody to learn her secret, (negative)

O kimsenin sırrını öğrenmesini istemiyor (olumsuz cümle)

Something must be done without delay, (affirmative)

Birşey geçikmeden yapılmalıdır.(olumlu)

Has anything been done about it? (interrogative)

Onun hakkında bişey yapıldı mı? (soru)

I  don't want to hear anything about it. (negative

Onun hakkında birşey duymak istemiyorum (olumsuz)

 

 • İkramda ya da ricada bulunurken ya da yanıtın buyuk bir olasılıkla "evet' olacağını tahmin ettiğimiz sorularda something/someone kullanabiliriz.

 

Why are you looking in my purse? Are you looking for something?

Neden çantama bakıyorsun ? birşey mi arıyorsun?

Would you like something to drink?

No, thanks. I don't want to drink anything

İçecek birşey almak istermisiniz?

Hayır Teşekkürler,İçecek birşey istemiyorum.

Can you give me something to read?

Bana okumak için birşey verebilirmisin?

 • No ile baslayan sozcukler olumlu cümle de kullanılır. Ancak cümlenin anlamı olumsuzdur.

She told me nothing

Bana hiç birşey söylemedi.

I saw no one/nobody there

Orda kimseyi görmedim

 • Anyone/anybody ve anything olumsuz cumlede ozne olarak kullanılmaz. Bunun yerine no one/nobody ve nothing ile olumlu bir fiil tercih edilir

Nobody/no one wants to be in his position

Kimse onun pozisyonunda olmak istemez.

Nothing has been done so far.

Bugüne kadar hiçbir şey yapılmamıştır.

 • Anyone/anybody ve anything olumlu cumlede kullanıldığı zaman herhangi biri, herkes,herhangi bir sey, her sey anlamım verir.

You can buy anything

Herhangi bir sey alabilirsin

Anyone/anybody can do that

Onu herkes/herhangi bir insan yapabilir

 •  Somewhere, anywhere, nowhere ve everywhere gibi zarflan da bu grupta inceleyebiliriz.

I can't find my glasses. I put them somewhere, but I don't remember where

Gözlüklerimi bulamıyorum bir yere koydum ama nereye hatırlamıyorum.

Have you seen my glasses anywhere? (interrogative)

Gözlükleri mi herhangi bir yerde gördün mü?

I don't want to go anywhere tonight,

Bu gece herhangi bir yere gitmek istemiyorum

You can't find such a cheap restaurant anywhere.

Heryerde böyle ucuz restoran bulamazsın.

You can find such a cheap restaurant nowhere

Hiç bir yerde böyle ucuz dükkan bulamazsın.

Hand-made rugs are found in abundance in Turkey. You can find them everywhere.

El yapımıı halılar Türkiye’de bolca bulunur. Heryerde bulabilirsiniz.

 • Nobody, nothing vb. olumsuz bir ozneyle baslayan bir cumlenin devamında any,anybody, anything vb. bir sozcuk kullanabiliriz. Nobody, nothing gibi sozcukler kullanamayız. Cunku, ozne cumleyi olumsuz yapmıstır ve bir cumlede iki tane olumsuzluk kullanılmaz

Nobody did anything

Kimse birşey yapmadı.

Nothing was given to anyone

Kimseye birşey verilmedi

Nobody wants to go anywhere

Kimse bir yere gitmek istemiyor.

No one had any money

Hiç kimsenin parası yok.

-          Without da olumsuz bir anlam tasıdığı icin kendinden sonra gelen sozcuk olumsuz olamaz

He must have entered the house without anybody seeing him.

Eve kimse onu görmeden girmiş olmalı.

He left home without saying anything.

Evi hiç birşey söylemeden terketti.

 • Something, nothing, someone, everyone, nowhere, etc. gibi sozcukleri "else" ile birlikte kullanabiliriz.

I don't think Alice can help us. We must find someone else.

Alice’nin bize yardım edebileceğini sanmıyorum. Başka birisini bulmak zorundayız.

We didn't like the place where we spent our holiday last year. We want to go somewhere else this year.

Gecen sene tatili geçirdiğimiz yeri beğenmedik. Bu sene başka bir yere gitmeliyiz.

She only said she was going. Nothing else.

Sadece gittiğini söyledi başka birşey demedi.

 

f)      Reflexive Pronouns : DÖNÜŞLÜ ZAMİRLER

 

ı

Ben

myself

Kendimi /kendime

You

Sen

yourself

Kendini (kendisini

you

Siz

yourselves

Kendiniz / Kendinizi

We

Biz

ourselves

Kendimiz / kendimizi

They

Onlar

themselves

Kendilerini

He

O (erkek için)

himself

Kendini

She

O ( kadın için)

herself

Kendini

İt

O (canlı cansız varlık)

itself

Kendini

one

Birisi

oneself

kendini

 • Bir yuklemin oznesi ile nesnesi aynı ise, yani eylemi yapanla, eylemden etkilenen kisi aynı ise dönüşlü zamir kullanılır. Tekil senicin yourself, coğul siz icin yourselves kullanıldığına dikkat ediniz

 

Janette cut herself.

Janette kendini kesti

We enjoyed ourselves very much at the party

Partide çok eğlendik.

 

 • Dönüşlü zamir bir edat’tan sonra gelebilir

She is talking to herself

Kendi kendine konusuyor

Take good care of yourselves

Kendinize iyi bakın

 • Feel ve relax fiillerini Turkce'ye kendini (iyi) hissetmek, kendini rahatlatmak biciminde ceviriyoruz. Ancak bu fiiller ingilizce'de genellikle dönüşlü zamirler ile kullanılmazlar.

I felt better after I took some medicine

İlac aldıktan sonra kendimi daha iyi hissettim

You must know how to relax

Kendini rahatlatmasını bilmelisin

 

 • Dönüşlü zamir, ozneyi ya da nesneyi vurgulamak icin de kullanılır. Ozneyi vurgularken, reflexive pronoun ozneden hemen sonra ya da fiilden sonra (eğer varsa nesneden sonra) gelebilir

She told me the news herself.

Haberi bana kendisi verdi

Jack came himself.

Jack kendisi geldi

-         Dönüşlü zamir nesneyi vurgularken nesneden hemen sonra gelir.

I spoke to Jack himself'.

Jack'in kendisiyle konustum

She demanded to see the manageress herself

Yoneticinin kendisini gormek istedi.

-          Nesneyi ya da özneyi vurgularken reflexive pronoun'un yerine dikkat ediniz. Çünkü anlam değisikliğine yol açar. Su örnekleri inceleyelim.

I spoke to Jack himself.

Jack'in kendisiyle konustum.

I myself spoke to Jack.

Jack ile kendim konustum

-          Yukarıdaki cumlelerde "myself' ve "himself1 yerine "In person" kullanmak, da mumkundur

 • By myself, by herself, etc. "kendi basına, tek basına, yardımsız" anlamını verir. Su iki cumle arasındaki ayrıma dikkat ediniz:

I cleaned the house myself.

Evi kendim temizledim.

I cleaned the house by myself

Evi tek basıma/yalnız temizledim

-          By myself, by herself, etc. anlamında on my own, on her own,. Kullanabiliriz

He lost his wife last year and he has been living by himself/on his own/alone  since

O zamandan beri tek basına/yalnız yasıyor

I was sitting by myself/on my own/alone in a corner.

Bir kosede tek basıma/yalnız oturuyordum