İngilizce ANY, MANY, MUCH, SOME, A LOT OF/LOTS OF, NO KONU ANLATIMI

Any, some, a lot of/lots of, hem sayılabilir çoğul isimlerle hem de sayılamaz isimlerle kullanılır. Many sadece çoğul isimlerle, much ise sadece sayılamaz isimlerle kullanılır Any daha çok soruda ve olumsuz cümlede kullanılır. Sayılabilir isimlerle kullanıldığında çoğul isim ve çoğul fiil, sayılamaz isimlerle kullanıldığında tekil fiil gerektirir.

Are there any wild animals in this forest?

No, there aren't any.There aren't any wild animals in this forest.

-Bu ormanda vahşi hayvanlar var mı?

-Hayır yok. Bu ormanda vahşi hayvan yoktur.

Is there any milk at home?

No, there isn't any.There isn't any milk at home.

Evde hiç süt var mı?

Hayır yok, Evde hiç süt yok.

Olumsuz cümlede not any yerine no kullanabiliriz. Ancak no sayılabilir tekil isimlerle de kullanılır. No kullanıldığında fiilin olumlu olduğuna dikkat ediniz.

There are no wild animals in this forest.

Bu ormanda vahşi hayvan yok.

There is no milk at home.

Evde süt yok.

There was no bus at that hour, so we took a taxi.

Bu saatte hiç otobüs yok,bu yüzden taksiye bindik.

Any olumlu cümlede kullanıldığında, herhangi bir, istediğin ... anlamını verir. Bu kullanımda any'den sonra sayılabilir tekil isim de gelebilir.

Which dress should I wear to the party?

You can wear any dress you like.

Parti için hangi elbiseyi giymeliyim?

İstediğin elbiseyi giyebilirsin.

Which bus should I take to Kadıköy from here?

You can take any bus. All the buses from here go to Kadıköy.

Buradan Kadıköy için hangi arabaya binmeliyim.

İstediğin otobüse binebilirsin. Buradan geçen bütün otobüsler Kadıköy'e gider.

- When shall I come to see you?

- It doesn't matter. Any day suits me.

You can come any day you like.

Seni görmeye ne zaman gelebilirim?

Her gün/herhangi bir gün bana uyar.

İstediğin bir gün gelebilirsin.

Some, sayılabilir çoğul ve sayılamaz isimlerle olumlu cümlede kullanılır. Sayılabilir isimlerle kullanıldığında birkaç, sayılamaz isimlerle kullanıldığında biraz anlamını verir.


There are some people waiting at the bus-stop.

Otobüs durağında bekleyen birkaç insan var.

There is some milk in the fridge.

Buzdolabında biraz süt var.

Some, sayılabilir çoğul isimlerle bazı anlamında da kullanılır.

Some people are not so optimistic as others.

Bazıları diğerleri kadar iyimser değildir.

Some cars are convertibles.

Bazı arabalar üstü açılabilir.

Some, ikramda bulunurken ya da bir şey isterken soruda kullanılabilir.

Would you like some cake?

Biraz kek alır mısın?

Can you lend me some money?

Bana biraz borç para verebilir misin?

May I take some days off?

Birkaç gün izin alabilir miyim?

Can you send me some postcards from there for my collection?

Koleksiyonum için oradan bazı kartpostalları gönderir misin?

A lot of/lots of, sayılabilir çoğul ve sayılamaz isimlerle genellikle olumlu cümlede çok anlamında kullanılır. Olumsuz cümlede ya da soruda çok demek için sayılabilir isimlerle many, sayılamaz isimlerle much kullanılır.Many' nin olumlu cümlede de kullanımı mümkündür. Ancak much' m bu şekilde olumlu cümlede kullanımı çok enderdir.

Were there many people in the queue?

Yes, there were a lot of/lots of/many people in the queue.

No, there weren't many people in the queue.

Sırada çok insan var mıydı?

Sırada çok insan var mıydı?Evet,sırada çok insan vardı.

Hayır, sırada çok insan yoktu.

Was there much traffic on the way to work yesterday?

Yes, there was a lot of/lots of traffic on the way to work yesterday.

No, there wasn't much traffic on the way to work.

Dün yolda fazla trafik var mıydı?

Evet, Dün yolda ço ktrafik vardı.

Hayır , Dün yolda fazla trafik yoktu.

Many + a singular noun (many a person, many a scientist, many a folk song, etc.) kalıbı Türkçe'ye "birçok/pek çok insan, birçok/pek çok bilim adamı, birçok/pek çok halk türküsü" biçiminde çevrilir. Çoğul bir anlam fade etmesine karşın, tekil bir fiille kullanılır.

Many a horror movie is based on a vampire or ghost legend.

Birçok korku filmi, bir vampir ya da hayalet efsanesine dayanır.

Unfortunately, many a. child grows up devoid of affection.

Ne yazık ki, birçok çocuk sevgiden yoksun büyümektedir.

Too many ve too much aşırılık bildirir ve olumlu cümlede kullanılır.

There is too much noise in big cities.

Büyük şehirlerde çok fazla gürültü var.

There were too many people at the party.

Partide çok fazla insan vardı.

How many ve how much miktar sorarken kullanılır.

How many people were there at the party? - There were a lot.

Partide kaç kişi vardı.

Bir sürü kişi vardı.

How much money do we have?

We don't have much.

Ne kadar paramız var.

Çok fazla paramız yok.

Some, any, many ve much sözcüklerini "of lu bir tamlamada kullanırken, ismin önünde my, your, the, these, those, etc. gibi bir sözcük kullanmamız gerekir. Bunun nedeni belli bir grubun içinden bazıları, çoğu, vb.ifadelerini vermek içindir.

Some students don't attend classes regularly, (general)

Some of the students in this class don't attend classes regularly, (specific)

Bazı öğrenciler düzenli olarak derslere katılmazlar.

Bu sınıftaki bazı öğrenciler düzenli olarak derslere katılmazlar.

Many children suffer from loneliness in big cities, (general]

Many of the children in our street are older than my son. (specific)

Büyük şehirlerdeki birçok çocuk yanlızlık çekiyor.

Sokağımızdaki çocukların çoğu oğlumuzdan büyük.

I don't think any elderly people can bear these conditions, (general)

I don't think any of these elderly people can bear these conditions, (specific)

Hiçbir yaşlı insanın bu şartların üstesinden geleceğini düşünmüyorum.

Bu yaşlılardan hiç birinin bu şartların üstesinden geleceğini düşünmüyorum.

Many people can't spend much money on clothing, (general]

Much of this money will be spent on food, (specific)

Birçok insan kıyafetler için çok para harcıyor.

Bu paranın çoğu yiyecek için harcanacak.

A lot/lots'dan sonra bir isim geliyorsa, arada mutlaka of kullanılır. Bu isim general ya da specific olabilir.

A lot/lots of people have become unemployed because of the recession, (general)

Birçok insan durgunluk nedeniyle işsiz kaldı.

A lot/lots of the people at the demonstration were those who had lost their jobs during the recent economic crisis, (specific)

Gösterilerdeki bir çok insan son ekonomik kriz sırasında işlerini kaybedenlerdi.

"Of' lu tamlamada çoğul isimlerin yerine zamir (pronoun) olarak us, you, them, these ve those; sayılamaz isimler için ise it, that ve this kullanabiliriz.

Some of us don't want to go there.

Bazılarımız oraya gitmek istemiyor.

Many of them were involved in the case.

Onların çoğu davaya karıştı.

Are any of you coming with us?

Sizlerden biri bizimle geliyor mu?

Some of these are yours.

Bunların bazıları sizinkiler.

- What did you spend the money on?

Parayı ne için harcadın ?

- Much of it was spent on advertisement.

Çoğu para reklam için harcanmıştı.