IRREGULAR VERBS = DÜZENSİZ FİİLLER

İngilizce de düzensiz fiilleri cümle içerisinde çekimli hale getirirken düzensiz fiiller herhangi bir takı ekleyemeyiz. Kendi yapısı gereği her fiilin yalın hali şimdiki zamandaki hali present tense hali V1 Hali, geçmiş zamandaki past tense hali yani V2 hali ,daha geçmiş zamandaki hali için Past Participle yani V3 halini kullanırız.

 

 

 

DÜZENSİZ FİİLLER

Present tense

Past Simple

Past Participle

Türkçe anlamı

V1 (YALIN HALI)

V2

V3

 

 arise 

 arose

 arisen

 ortaya çıkmak

 awake

 awoke

 awoken

 uyanmak

 be    (am,is,are)

 was, were

 been

 olmak

 bear

 bore

 borne

 katlanmak 

 beat

 beat

 beaten

 vurmak

 become

 became

 become

olmak

 begin

 began

 begun

 başlamak

 bend

 bent

 bent

 bükmek

 bet

 bet

 bet

 bahse girmek

 bid

 bid

 bid

 emretmek

 bind

 bound

 bound

 bağlamak

 bleed 

 bled

 bled

 kanamak

 bite

 bit

 bitten

 ısırmak

 blow

 blew

 blown

 esmek

 break

 broke

 broken

 kırmak

 breed

 bred

 bred

 yetiştirmek 

 bring

 brought

 brought

 getirmek

 broadcast

 broadcast

 broadcast

 yayımlamak

 build

 built

 built

 inşa etmek

 burn

 burned/burnt

 burned/burnt

 yakmak

 burst

 burst

 burst

 patlamak

 buy

 bought

 bought

 satın almak

 catch

 caught

 caught

 yakalamak

 choose

 chose

 chosen

 seçmek

 come

 came

 come

 gelmek

 cost

 cost

 cost

 değer biçmek

 creep

 crept

 crept

 emeklemek

 cut

 cut

 cut

 kesmek

 deal 

 dealt

 dealt

 uğraşmak

 dig

 dug

 dug

 kazmak

 do

 did

 done

 yapmak

 dive

 dived, dove

 dived

 dalmak 

 drag

 dragged

 dragged

 sürüklemek 

 draw

 drew

 drawn

 çekmek

 dream

 dreamed/dreamt

 dreamed/dreamt

 rüya görmek

 drive

 drove

 driven

 sürmek

 drink

 drank

 drunk

 içmek

 drown

 drowned

 drowned

 boğulmak 

 eat

 ate

 eaten

 yemek yemek

 fall

 fell

 fallen

 düşmek

 feed 

 fed

 fed

 beslemek

 feel

 felt

 felt

 hissetmek

 fight

 fought

 fought

 dövüşmek

 find

 found

 found

 bulmak

 fit

 fit

 fit

 uymak

 flee

 fled

 fled

 kaçmak

 fly

 flew

 flown

 uçmak

 forbid

 forbade

 forbidden

 yasaklamak 

 forget

 forgot

 forgotten

 unutmak

 forgive

 forgave

 forgiven

 affetmek

 freeze

 froze

 frozen

 donmak

 get

 got

 gotten

 elde etmek

 give

 gave

 given

 vermek

 go

 went

 gone

 gitmek

 grow

 grew

 grown

 büyümek

 hang

 hung

 hung

 asmak

 have

 had

 had

 sahip olmak

 hear

 heard

 heard

 duymak

 hide

 hid

 hidden

 saklamak

 hit

 hit

 hit

 vurmak

 hold

 held

 held

 tutmak

 hurt

 hurt

 hurt

 yaralanmak, incitmek

 keep

 kept

 kept

 saklamak, tutmak

 kneel

 knelt, kneeled

 knelt, kneeled

 diz çökmek 

 knit

 knit, knitted

 knit, knitted

 örmek 

 know

 knew

 known

 bilmek

 lay

 laid

 laid

 yaymak, uzanmak

 lead

 led

 led

 öncülük etmek

 learn

 learned/learnt

 learned/learnt

 öğrenmek

 leap 

 leapt , leaped

 leapt, leaped

 sıçramak

 leave

 left

 left

 ayrılmak

 lend

 lent

 lent

 ödünç vermek

 let

 let

 let

 izin vermek

 lie

 lay

 lain

 yalan söylemek

 light 

 lighted, lit

 lighted, lit

 aydınlatmak

 lose

 lost

 lost

 kaybetmek

 make

 made

 made

 yapmak

 mean

 meant

 meant

 anlamına gelmek

 meet

 met

 met

 buluşmak, tanışmak

 mislead

 misled

 misled

 yanlış yönlendirmek

 pay

 paid

 paid

 ödemek

 prove 

 proved

 proved, proven

 ispat etmek

 put

 put

 put

 koymak

 quit 

 quit

 quit

 vazgeçmek, çıkmak

 read

 read

 read

 okumak

 ride

 rode

 ridden

 binmek

 ring

 rang

 rung

 çalmak

 rise

 rose

 risen

 yükselmek

 run

 ran

 run

 koşmak

 saw

 sawed

 sawn

 testereyle kesmek

 say

 said

 said

 söylemek

 see

 saw

 seen

 görmek

 seek 

 sought

 sought

 aramak

 sell

 sold

 sold

 satmak

 send

 sent

 sent

 göndermek

 set

 set

 set

 belirlemek 

 shake 

 shook

 shaken

 sarsmak

 shed

 shed

 shed

 saçmak, akıtmak

 shine 

 shone

 shone

 parlamak

 shoot 

 shot

 shot

 ateş etmek

 show

 showed

 showed/shown

 göstermek

 shrink 

 shrank

 shrunk, shrunken

 çekmek (elbise vs.)

 shut

 shut

 shut

 kapatmak

 sing

 sang

 sung

 söylemek (şarkı,marş)

 sink

 sank

 sunk

 batmak 

 sit

 sat

 sat

 oturmak

 slay

 slew

 slain

 katletmek 

 sleep

 slept

 slept

 uyumak

 slide

 slid

 slid

 kaymak 

 speak

 spoke

 spoken

 konuşmak

 spend

 spent

 spent

 harcamak

 spin 

 spun

 spun

 dönmek

 spread

 spread

 spread

 yayılmak 

 stand

 stood

 stood

 ayakta durmak

 steal

 stole

 stolen

 çalmak 

 stick 

 stuck

 stuck

 yapıştırmak

 sting

 stung

 stung

 sokmak (arı) 

 stink

 stank

 stunk

 kokmak 

 strike

 struck

 struck, stricken

 vurmak /grev yapmak 

 strive

 strove

 striven

 çabalamak 

 swear

 swore

 sworn

 yemin etmek 

 sweep 

 swept

 swept

 süpürmek

 swim

 swam

 swum

 yüzmek

 swing

 swung

 swung

 sallanmak 

 take

 took

 taken

 almak

 teach

 taught

 taught

 öğretmek

 tear

 tore

 torn

 yırtmak

 tell

 told

 told

 anlatmak

 think

 thought

 thought

 düşünmek

 throw

 threw

 thrown

 fırlatmak

 understand

 understood

 understood

 anlamak

 wake

 woke

 woken

 uyanmak

 wear

 wore

 worn

 giymek

 win

 won

 won

 kazanmak

 wind

 wound

 wound

 sarmak 

 write                           

 wrote                   

 written                         

  yazmak